01.08.2021r.-15.11.2021r. Realizacja projektu: Warsztaty folklorystyczne i tradycje ludowe, narodowe-kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”. Łowickie stroje ludowe w Bieganowie

15 Lis 2021
400 razy

 W okresie 01.08.2021r.-15.11.2021r. Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” zrealizowało projekt:

Warsztaty folklorystyczne i tradycje ludowe, narodowe-kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”. Łowickie stroje ludowe w Bieganowie

-to inicjatywa zmierzająca do realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, pielęgnująca tradycje historyczne, lokalne i regionalne, ukierunkowana na krzewienie wartości, popularyzację i ochronę elementów tradycyjnej kultury i sztuki poprzez organizację warsztatów  folklorystycznych, śpiewanek”, ludowych i narodowych, lekcji folkloru, połączonych z występami scenicznymi, łączących te aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich, integracji międzypokoleniowej, wzmacniającą podmiotowość społeczną zarówno osób młodych, jak i starszych w środowisku lokalnym—zmierzająca do wspierania projektów edukacyjnych na obszarach wiejskich w kierunku zachowania tożsamości.

Zatem, z wykorzystaniem środków wnioskowanej dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego - w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi, Konkursu „Nasza wieś, nasza wspólną sprawą” oraz własnych w okresie od 01.08.2021r.do 15.11.2021r. Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”, przy współudziale Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”, zrealizowało zadanie projektowe, w ramach którego:

zakupiło stroje ludowe łowickie damskie: 6 kompletów(1 komplet=suknia + "zapaska"),

obudowało tę tematykę warsztatami i lekcjami folkloru zorganizowanymi w Świetlicy Wiejskiej i w Szkole Podstawowej w Bieganowie, tj.: Warsztaty Folklorystyczne: 30 godz./30 osób, Lekcje Folkloru-10godz./70osób.

Warsztaty folklorystyczne przebiegały pod hasłem: „Wakacji z Folklorem”. Uczestnicy projektu- podczas zajęć , które odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie, poznawali kulturę i tradycję stylu życia Wielkopolan, mieszkańców in. regionów Polski, w tym Łowiczan. Prowadzący Warsztaty choreograf i kierownik artystyczny Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska” Ryszard Zjeżdżałka wraz z Zespołem przybliżyli dzieciom, młodzieży, dorosłym, kulturę ludową podczas poznawania tańców i przyśpiewek regionalnych, zapoznali z wyglądem i sposobem wykorzystania stroju ludowego, sztuką wyrażeń gwarowych, przybliżyli regionalne zwyczaje i obrzędy, starając się rozbudzić zainteresowania sztuką ludową jako elementem kultury narodowej.

Lekcje Folkloru to Cykl warsztatów z motywem przewodnim: "kultywujemy tradycje ludowe narodowe", zrealizowany w klasach 4,5,6,7 i 8 Szkoły Podstawowej w Bieganowie. W rezultacie spotkań z folklorem - uczniowie wraz z tancerzami „Ziemi Wrzesińskiej”, zaprezentowali tańce narodowe, regionalne na Wieczornicy z okazji Święta Niepodległości 11 listopada w Szkole Podstawowej w Bieganowie( w dniu 10.11.2021r.). Wartością dodaną projektu jest 8-mioro nowych tancerek / tancerzy, którzy w pierwszym etapie uczestniczyli w Warsztatach folklorystycznych i Lekcjach folkloru, a w rezultacie podjęli decyzję o wstąpieniu do Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”, kultywowaniu i przekazywaniu pokoleniom tradycji ludowych i narodowych.

Warsztaty folklorystyczne zostały urozmaicone elementami rekreacyjnymi, zaproponowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni Bieganowianie”: Warsztatami tworzenia pizzy, sportowymi, propagując aktywne spędzanie czasu wolnego „osób w każdym wieku”.

Z kolei - dofinansowanie zakupu 6 kompletów strojów łowickich damskich, w tym: sukni i zapaski w 6 kompletach pozwoliło zaprezentować dzieciom, młodzieży, dorosłym tradycje, styl życia mieszkańców tego regionu, zapoznać z wyglądem i sposobem wykorzystania stroju łowickiego, przybliżyć kulturę ludową-regionalne zwyczaje i obrzędy, kulinaria i rękodzieło, rozbudzić zainteresowania sztuką ludową jako elementem kultury narodowej, pobudzić zainteresowania mową tworzoną przez przodków-poprzez udostępnienie grupie docelowej wytworów sztuki ludowej– nauka wyliczanek, wierszyków, wyrażeń gwarowych etc. Doposażenie Zespołu w stroje wpłynie też korzystnie na integrację społeczności lokalnej w ramach tej grupy która z dumą przekazuje tradycje i szacunek do historii regionu coraz to młodszemu pokoleniu i jest też alternatywą na spędzanie czasu wolnego.

Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie" w przedkładanym projekcie dookreśliło tematykę zadania, wynikającą z zapotrzebowania na taniec i muzykę ludową wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, czynnie zaangażowanych w propagowanie, pielęgnowanie kultury ludowej materialnej i niematerialnej, wykorzystujących jakże cenne doświadczenie Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”. Widzimy jednocześnie możliwość i konieczność realizacji tych inicjatyw, które dzięki autorskim pomysłom pozwolą na podejmowanie wyzwań wkraczania w nowe obszary działania, rozszerzanie profilu działalności i grup beneficjentów, podejmowanych aktywności. Stało się to  możliwe dzięki zapewnieniu stałego i bezpłatnego dostępu mieszkańcom Sołectwa Bieganowo, Gminy Kołaczkowo, Powiatu Wrzesińskiego, Wielkopolski do: przedsięwzięć o charakterze warsztatowym, aktywizujących, a zarazem integrujących osoby „w każdym wieku”, promujących wzbogacenie oferty kulturalnej na terenie Sołectwa Bieganowo, Wielkopolski, tym samym poznawanie miejsc ciekawych kulturowo.

Zatem, uczestnictwo w projekcie:

• umożliwiło adresatom edukację interkulturową,

• przybliżyło dzieciom, młodzieży, dorosłym, kulturę ludową podczas poznawania strojów, tańców i przyśpiewek regionalnych w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”,

• rozbudziło zainteresowania sztuką ludową jako elementem kultury narodowej, pobudziło przywiązanie do elementów folkloru, zapoznało grupę docelową z wytworami sztuki ludowej, w tym strojami ludowymi, gwarą wielkopolską, piosenkami i przyśpiewkami regionalnymi, tańcami ludowymi i narodowymi,

• wzmocniło inicjatywę lokalną, pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturowej, w tym promocję rodzimej tradycji, a co za tym idzie, współpracę różnorodnych środowisk w sferze lokalnej i regionalnej kultury,

• spowodowało zaangażowanie się obywateli i społeczności dla dobra wspólnego, w kierunku wspierania aktywnej integracji „osób w każdym wieku", wsparcia dla rozwoju dzieci i młodzieży, osób dorosłych, w tym seniorów w ich rozwoju poprzez aktywność fizyczną i kulturową, rozwój intelektualny, wsparcie dla integracji i potencjału społeczności lokalnych poprzez współpracę międzypokoleniową, wzmacnianie dzieci, osób dorosłych, w tym seniorów-ich podmiotowości społecznej w środowisku lokalnym.

Realizacja zadania:

Warsztaty folklorystyczne i tradycje ludowe, narodowe – kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”. Łowickie stroje ludowe w Bieganowie uatrakcyjniła ofertę kulturalną wsi, zapewniła dzieciom, młodzieży, dorosłym „w każdym wieku” warunki do wymiany doświadczeń kulturowych, wpływając na konkurencyjność miejscowości Bieganowo. Bowiem przedsięwzięcie to jest zalążkiem do przyszłych projektów, które zwiększą aktywność społeczną, kulturową mieszkańców Bieganowa, a działania te – poprzez promocję-będą promieniowały na inne wsie. Ponadto –ów zakup strojów ludowych łowickich będzie miał znaczący wpływ na ogólny rozwój, kulturalny, społeczny mieszkańców. Akcesoria ludowe zostaną wykorzystane do realizacji podobnych działań „w plenerze”, w in. ośrodkach w kraju i poza granicami. Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” będzie się efektownie prezentował podczas występów na scenie, podniesie ich poziom artystyczny, jak również znacznie rozszerzy swój repertuar. Pozytywnie wpłynie to na jego rozwój, będzie bodźcem do jeszcze aktywniejszej działalności na szerszą skalę. W ten sposób pomożemy ocalić od zapomnienia naszą ludowość, lokalny folklor i tradycje. Ponadto, krzewienie kultury ludowej w kraju i za granicą, przyczyni się do identyfikacji Zespołu i do szerokiej promocji Sołectwa Bieganowo, Gminy Kołaczkowo, regionu Wielkopolski, „Łowicza”. Występy w kompletnym stroju uświetnią imprezy, urozmaicą ofertę kulturalną dla lokalnej społeczności, wzbogacą doznania odbiorców, co zwiększy udział mieszkańców w imprezach kulturalnych. Zakupione, stroje ludowe- w połączeniu z przekazem walorów tradycji pieśni i tańca ludowego stanowić będą czynnik zarówno szeroko pojętej integracji międzypokoleniowej, jak i ten, dzięki któremu dana społeczność lokalna zachowuje określoną kulturę miejsca, w którym żyje. Zadanie to, zaadresowane do osób „w każdym wieku” w celu podniesienia kondycji i witalności, wzrostu energii i siły życiowej, zdobycia umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi, a ponadto – podążający w kierunku rozbudzenia kreatywnej postawy do życia. Wielofunkcyjność wielu miejsc w Bieganowie spowoduje, że - w procesie długofalowym – pozwolą one na skuteczną promocję walorów dziedzictwa kulturowego, zapewnią jednocześnie odpowiednią infrastrukturę krajoznawczą –turystyczną (miejsca aktywnego wypoczynku). Sam projekt, pozwalając w efekcie na prowadzenie działalności merytorycznej, przyczyni się do rozwoju intelektualnego i fizycznego mieszkańców, zniweluje dysproporcje w dostępie integracji, kultywowania tradycji i obyczajów związanych z: Wielkopolską w UE, lokalną społecznością regionu Wielkopolski.

Partnerzy:
--------------------
- Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie"(Grupa Odnowy Wsi Bieganowo),
- Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
- Zespól Folklorystyczny "Ziemia Wrzesińska",
- Rada Sołecka Wsi Bieganowo,
- Parafia pw. św. Krzyża w Bieganowie,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni Bieganowianie” w Bieganowie,
- Szkoła Podstawowa w Bieganowie,
- Instytucje publiczne, kultury, organizacje pozarządowe, parafie w obszarze Gminy Kołaczkowo, Powiatu Wrzesińskiego, Województwa Wielkopolskiego:

  • Gminy: Kołaczkowo, Września,
  • Wrzesiński Ośrodek Kultury,
  • Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie,
  • Starostwo Powiatowe we Wrześni,
  • Parafia pw. Św. Krzyża w Bieganowie.

l1

 

l2

 

Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”(Grupa Odnowy Wsi Bieganowo), które od momentu powstania, inicjuje i wspiera wachlarzem działań aktywizujących dzieci, młodzież, dorosłych, w tym seniorów.

Prowadząc m.in. Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”, realizuje Warsztaty Folklorystyczne w miejscowościach Bieganowo i Września. W tych miejscach przygotowujemy prezentacje artystyczne, realizowane podczas świąt, obrzędów, festiwali, w tym projekty z zakresu kreowania modelu wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego jako artystycznej syntezy folklorystycznej muzyki, tańca i śpiewu o ludowych korzeniach.

Zespół powstał w lutym 2004r. Jego kierownikiem artystycznym i choreografem jest Ryszard Zjeżdżałka. Grupa działaniami swymi obejmuje lokalne społeczności, wśród których występuje żywe zainteresowanie kulturą ludową, tańcem i muzyką.

Ponadto - jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej - Sekcja Polska International Organization od Folk Art.

Grupa w ciągu 17-tu lat działalności prezentowała się, promując Sołectwo Bieganowo, Gminę Kołaczkowo, Wielkopolskę podczas wydarzeń kulturalnych, przeglądów, konkursów o randze wojewódzkiej i Ogólnopolskiej, koncertując jednocześnie na wielu festiwalach międzynarodowych, m.in. na: Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, w Niemczech, Holandii, Belgii, Bułgarii i Francji. Wierność tradycji w zakresie kolorytu i kroju strojów, technik tańca, melodii pozwalają Zespołowi, który stanowią grupa śpiewacza i tancerze ( 30 osób), w tworzeniu jak najbardziej współcześnie porywającego widowiska. To wszystko sprawia, że czerpiąc z bogatej tradycji i kultury różnych regionów Polski, chroni on i zachowuje dla współczesnych to dziedzictwo. Czyni je wciąż żywym i atrakcyjnym dla dzisiejszego widza. Dzięki tym działaniom mamy czytelną wizję kultywowania tradycji, zachowania tożsamości narodowej. Zespół , poprzez realizację określonych przedsięwzięć artystycznych, występując w roli Ambasadora Polskiego Folkloru, stanowi o tradycjach i zachowaniu tożsamości narodowej Polaków w kraju i poza jego granicami(jest to jedyna tego typu formacja w powiecie wrzesińskim). Celem Zespołu jest wierne kultywowanie folkloru również poprzez prezentację strojów poszczególnych regionów Polski jako swoistego kunsztu arcydzieła rękodzielniczego.

 

 WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE:
17.08.2021r."Wakacje z Folklorem"

 

 WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE:
17.08.2021r."Wakacje z Folklorem - WARSZTATY TWORZENIA PIZZY"

 

 WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE:
18.08.2021r."Wakacje z Folklorem"

 

 WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE:
18.08.2021r."Wakacje z Folklorem - TURNIEJ REKREACYJNO-SPORTOWY"

 

 WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE:
20.08.2021r."Wakacje z Folklorem"

 

 WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE:
20.08.2021r."Wakacje z Folklorem - Sołtysiada"

 

 WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE:
01.08.2021r. - 09.11.2021 

 

21.10.2021r. "LEKCJE FOLKLORU"

 

26.10.2021r. "LEKCJE FOLKLORU"

 

ŁOWICKIE STROJE LUDOWE W BIEGANOWIE
- zakup strojów damskich (6 kompletów: suknia, zapaska)

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze