Agnieszka Frąckowiak - laureatem ogólnopolskiego konkursu: SOŁTYS ROKU 2015.

15 Cze 2016
3962 razy

 Agnieszka Frąckowiak-Sołtys Wsi Bieganowo - laureatem ogólnopolskiego Konkursu: SOŁTYS ROKU 2015.

14 czerwca 2016r. w Senacie RP Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów i redakcją „Gazety Sołeckiej” zorganizowali konferencję pt. „Fundusz sołecki – i co jeszcze dla lokalnej aktywizacji”.

Podczas spotkania odbyło się podsumowanie corocznego konkursu „Sołtys roku 2015”.

Jego celem jest promocja najbardziej aktywnych sołtysów, postaw obywatelskich i troska o rozwój małych ojczyzn. Tradycyjnie wyłoniono 13 najlepszych sołtysów w Polsce.

Wśród laureatów znalazła się Agnieszka Frąckowiak-Sołtys Wsi Bieganowo.

Kandydata do udziału w Konkursie mogły zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.

Pod rekomendacjami dla Pani Agnieszki Frąckowiak w Konkursie „Sołtys Roku 2015” podpisy złożyło ponad 180 osób z jej Sołectwa w tym członkowie Rady Sołeckiej Wsi Bieganowo.

Kapituła Konkursu przy ocenie zgłoszeń kierowała się głównie następującymi kryteriami:

• wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej,
• materialne rezultaty działalności, np. poprawa infrastruktury komunalnej,
• rezultaty działalności ponadlokalnej,
• czas sprawowania funkcji sołtysa w połączeniu z efektami działalności,
• dalsze plany związane z działalnością sołectwa.

W przypadku Sołtysa Bieganowa o sukcesie zdecydowała m.in. liczba pozyskanych na rozwój wsi grantów i wysokość funduszy zewnętrznych, zaangażowanie w realizację projektów w Bieganowie i w innych sołectwach.

Rok 2009 okazał się przełomowym w rozwoju Wsi Bieganowo. 02 września 2009 sołtysem wsi zostaje Agnieszka Frąckowiak, która w tym samym dniu inicjuje utworzenie Grupy Odnowy Wsi Bieganowo. Staje się jej Liderem. Ta „inicjatywa oddolna” Bieganowian spowodowała, że mieszkańcy zaangażowali się w modernizację i adaptację miejsc w obszarze Wsi, które w dalszej perspektywie przyczynią się do wzrostu jej znaczenia jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji i sportu. Czynią to już dziś. Świadczą o tym obecnie realizowane przedsięwzięcia projektowe.

W 2012r.utworzyliśmy Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”-to kolejny krok na drodze rozwojowej naszej Wsi, który stworzył niepowtarzalne możliwości wzbogacenia określonej bazy-infrastruktury, którą stanowiło Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie. Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” od momentu powstania inicjuje i wspiera wachlarzem działań aktywizujących dzieci, młodzież. Prowadząc m.in. Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”, realizujemy Warsztaty Folklorystyczne w miejscowościach Bieganowo i Września. W tych miejscach przygotowujemy swoje prezentacje artystyczne realizowane podczas świąt, obrzędów, festiwali. Kolejny etap w sferze rozwojowej tej miejscowości to ten, który spowodował przystąpienie (z inicjatywy Agnieszki Frąckowiak) Grupy Odnowy Wsi do Koalicji przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji, skupionych wokół realizacji Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na terenie Gminy Kołaczkowo (2013)Mieszkańcy Bieganowa uczestniczą w wielu przedsięwzięciach projektowych, integracyjnych. Angażują się w nie osoby w „każdym wieku”, które postulują o realizację kolejnych zadań, wychodząc z założenia, iż uczestnictwo w nich w efekcie: podnosi ich kwalifikacje, poprawia kondycję psychofizyczną, integruje. Stąd przystępujemy do realizacji projektów w ramach partnerstw projektowych z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi.

W okresie 2009-2015 w Bieganowie, dzięki inicjatywom , a zarazem projektom p. Agnieszki Frąckowiak:

1/. Wybudowano Plac Spotkań Wielopokoleniowych.

2/. Utworzono Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie.

3/. Wykonano remont dachu na Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie.


4/. Zrealizowano projekt inwestycyjny: Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie – Świetlica Wiejska miejscem kultywowania tradycji, rekreacji i aktywności mieszkańców.

5/. Zakupiono banery, namioty promujące Sołectwo Bieganowo.

6/. Zmodernizowano i zaadaptowano w znacznej części wnętrze i zewnętrze Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie
(w 2015- 2016r. zainstalowano centralne ogrzewanie), zadbano o ład publiczny i porządek w Sołectwie, w tym wokół Świetlicy Wiejskiej, boiska sportowego do piłki nożnej, terenu po byłej Szkole Podstawowej w Bieganowie, skwery.

Ponadto zrealizowano szereg zadań projektowych integracyjno-szkoleniowych, skierowanych do osób „w każdym wieku”, z Cyklu: m.in.: „Dzień Matki, Dziecka i Rodziny”, ”Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów”, ,„Dożynki Wiejskie”, „Święto Folkloru”, „Śpiewanki Patriotyczne”, ”Gwiazdka „na sportowo i świątecznie”, Warsztaty taneczno-ruchowe, Warsztaty Folklorystyczne, Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, Warsztaty Rękodzieło, Warsztaty Florystyczne, Pikniki Naukowe, Lektoraty języka angielskiego, Kursy Komputerowe „e-senior”, współfinansowane ze środków krajowych w ramach Programów Specjalnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, funduszy unijnych (PO KL).

W przedsięwzięciach tych uczestniczyło 44.004 osób.

Do tej pory Laureatka za swoją działalność społeczną, obywatelską otrzymała nagrody: 

2012-Obywatelski Sukces roku 2012 Gminy Kołaczkowo.

2013-Brązowy Medal „za zasługi dla pożarnictwa”.

2013-Lider Aktywności Lokalnej.

2014-„Złota Róża”-Honorowa Nagroda za działalność społeczną.

2014-I miejsce w kategorii: „Najaktywniejszy mieszkaniec wsi”, Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” - Konkurs Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Do tego dochodzi „Tytuł Sołtysa Roku 2015”, przyznany w rezultacie udziału w XIV edycji ogólnopolskiego Konkursu zorganizowanego przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i redakcję „Gazety Sołeckiej”.

Konferencji podsumowującej formułę konkursową, rozdanie nagród Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w dniu 14 czerwca 2016r. towarzyszyły Agnieszce Frąckowiak Wójt Gminy Kołaczkowo Teresa Waszak oraz rzewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo Danuta Grabowska, Julian Gałecki Członek rady sołeckiej Wsi Bieganowo.

Nagrodami w Konkursie są: puchar i statuetka „Sołtys Roku”, całoroczna prenumerata „Gazety Sołeckiej”, tekst w Gazecie Sołeckiej i na witrynie internetowej www.gazetasolecka.pl promujący osobę laureata i miejscowość, nagrody ufundowane przez sponsorów, w tym rower, List gratulacyjny Prezydenta RP.

 


Agnieszka Frąckowiak

Sołtys Wsi Bieganowo

 

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze