01.09.2020r.-15.12.2020r. Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”

15 Gru 2020
484 razy

 

 

01.09.2020r.-15.12.2020r.

Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”to projekt zakładający realizację  przedsięwzięć  z zakresu kultury, propagujących historię, tradycje lokalne i regionalne, ukierunkowana na  upowszechnianie programów edukacyjnych, dotyczących sztuki i ochrony tradycji ludowych, narodowych poprzez organizację:  warsztatów folklorystycznych, „śpiewanek” ludowych i narodowych, lekcji folkloru, połączonych z występami scenicznym  i koncertami Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”w celu:

 • edukacji interkulturowej: poznania kultury tradycji, stylu życia mieszkańców Gminy Kołaczkwo, Powiatu Wrzesińskiego, Wielkopolan, mieszkańców in. regionów Polski,
 • przybliżenia dzieciom, młodzieży, dorosłym, kultury ludowej podczas poznawania tańców i przyśpiewek regionalnych
  w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”,
 • rozbudzenia zainteresowań sztuką ludową jako elementem kultury narodowej,
 • budzenia przywiązania do elementów folkloru,
 • zapoznania dzieci, młodzieży, dorosłych ze sztuką regionalną, tańcami i przyśpiewkami z różnych regionów Polski
 • udostępniania grupie docelowej: dzieciom, młodzieży, dorosłym wytworów sztuki ludowej – nauka wyliczanek,
  wierszyków, wyrażeń gwarowych, budzenia zainteresowań mową tworzoną przez przodków,
 • zapoznawania z wyglądem i sposobem wykorzystania stroju ludowego,
 • wyrabiania poczucia przynależności do rodzinnej miejscowości poprzez naukę piosenek i przyśpiewek regionalnych,
 • przybliżania dzieciom i młodzieży regionalnych zwyczajów i obrzędów, kulinariów, rękodzieła,
 • przenikania pozytywnych wzorców kulturowych wśród mieszkańców Gminy Kołaczkowo,Powiatu Wrzesińskiego, Wielkopolski,
 • aktywizacji „osób w każdym wieku”, łączenie aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich, integracją międzypokoleniową, wzmacniającą podmiotowość społeczną zarówno osób młodych, jak i starszych w środowisku lokalnym.

     Zespół Folklorystyczny „ Ziemia Wrzesińska” realizuje projekty z zakresu  kreowania modelu wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego jako artystycznej syntezy  folklorystycznej muzyki, tańca i śpiewu o ludowych korzeniach. Działaniami swymi obejmuje lokalne społeczności, wśród których występuje żywe zainteresowanie kulturą ludową, tańcem i muzyką. Ponadto - jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej - Sekcja Polska International Organization od Folk Art. Grupa w ciągu 15-tu lat działalności prezentowała się, promując Sołectwo Bieganowo, Gminę Kołaczkowo, Wielkopolskę podczas wydarzeń kulturalnych, przeglądów, konkursów o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej, koncertując jednocześnie na wielu festiwalach międzynarodowych, m.in. na: Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, w Niemczech, Holandii, Belgii i Bułgarii i Francji. Wierność tradycji w zakresie kolorytu i kroju strojów, technik tańca, melodii  pozwalają Zespołowi, który stanowią grupa śpiewacza i tancerze, w tworzeniu jak najbardziej współcześnie porywającego widowiska. To wszystko sprawia, że czerpiąc z bogatej tradycji i kultury różnych regionów Polski, chroni on i zachowuje
dla współczesnych to dziedzictwo. Czyni je wciąż żywym  i atrakcyjnym dla dzisiejszego widza. Dzięki  tym działaniom mamy czytelną wizję kultywowania tradycji, zachowania tożsamości narodowej. 

     Stąd w okresie od 01.09.2020r do 06.11.2020r. –przy współudziale „Ziemi Wrzesińskiej” zorganizowaliśmy w Świetlicy Wiejskiej
w Bieganowie oraz we Wrzesińskim Ośrodku Kultury -------

-----Warsztaty folklorystyczne, skierowane do członków Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska” i jego otoczenia ( w liczbie 30 godz. /dla 30 uczestników). W swoim repertuarze „Ziemia Wrzesińska” posiada przyśpiewki i tańce z: Wielkopolski, Szamotuł, Łowicza, Krakowa,Pogórza Karpackiego i  Rzeszowszczyzny, które podczas Warsztatów poznawali „na nowo”, trenowali nowe układy choreograficzne---przygotowując się do realizacji Lekcji Folkloru.

 Ponadto --------

------dofinansowanie zakupu 6 kompletów strojów rzeszowskich męskich,w tym: spodni i kaftanów ( nt.ze środków dotacji Powiatu Wrzesińskiego)pozwoliło zaprezentować dzieciom, młodzieży, dorosłym tradycje, styl życia mieszkańców tego regionu, zapoznać z wyglądem i sposobem wykorzystania stroju rzeszowskiego, przybliżyć kulturę ludową-regionalne zwyczaje i obrzędy, kulinaria i rękodzieło, rozbudzić zainteresowania sztuką ludową jako elelmentem kultury narodowej, pobudzić zainteresowania mową tworzoną przez przodków-poprzez udostępnienie grupie docelowej wytworów sztuki ludowej– nauka wyliczanek, wierszyków, podczas Warsztatów wyrażeń gwarowych etc.

Jednocześnie w okresie 02.11.2020r.-06.11.2020r. w Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie –

-------w ramach Warsztatów „Folkowa Dekoratornia” - wykonanie czepców regionalnych mężatek z okolic Bieganowa- uczestnicy zapoznawali się  z wyglądem i sposobem wykorzystania stroju ludowego, wyrabiając sobie  poczucie przynależności do rodzinnej miejscowości poprzez naukę piosenek i przyśpiewek regionalnych,

CZEPCE - to dawne nakrycia kobiecych głów. Były- na przestrzeni wieków- elementem stroju ludowego, szlacheckiego i mieszczańskiego. Noszono je w wersji domowej, jak i wyjściowej.  Posiadają  one różne zdobienia: hafty, koronki, falbanki. Można je dziś podziwiać zarówno na głowach pań śpiewających,jak i tańczących w zespołach folklorystycznych. Uszycie czepca wymaga zarówno wiedzy, jak i  talentu, materiałów, narzędzi, dzięki którym osoby uczestniczące w Warsztatach zostały włączone w edukację interkulturową. Ich realizacja przebiegała w sposób następujący: zapoznano uczestników z kulturą tradycji, stylu życia mieszkańców Bieganowa i okolic- tj.Gminy Kołaczkowo, Wielkopolan, mieszkańców in. regionów Polski oraz - z materiałami, które w dalszej części zajęć posłużyły do wykonania czepców. W ramach Warsztatów przygotowana została kartonowa forma czepca, wycięto 10 czepców z koronki, zszyto jej części i obszyto taśmą (maszynowo), ukrochmalono na mokro, wyprasowano i „nadano formę”(zszyto ręcznie). W tym samym czasie ukrochmalona została „na mokro” i wyprasowana „kanwa”, którą pocięto na paski. Te stanowiły materiał do ułożenia  tzw. „ryżki” na „prawidle”. Po jej wykonaniu, dosuszeniu przystąpiono do obszywania czepców ryżką (ręcznie), wycięto wiązania czepców z koronki, odszyto i zamocowano do czepców. W Warsztatach uczestniczył Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”, który w rezultacie-zaprezentował gotowe czepce-po ich wykonaniu. A ponadto -w ramach Lekcji Folkloru przybliżył Śpiewanki ludowe i narodowe z różnych regionów Polski, zapoznał z wyglądem i sposobem wykorzystania stroju ludowego - w tym czepców regionalnych mężatek z okolic Bieganowa. W podsumowaniu Warsztatów omówione zostały poszczególne fazy wykonania czepców, dodatkowo realizowane były próby układania „ryżki”.

Poprzez udostępnienie grupie docelowej: młodzieży, dorosłym wytworów sztuki ludowej – wyrażeń gwarowych, tj. m.in. kanwa, krochmal, prawidło, ryżka itd. przybliżyliśmy uczestnikom regionalne zwyczaje i obrzędy, rękodzieło, pobudziliśmy zainteresowania sztuką ludową poprzez mowę tworzoną przez naszych przodków, zapoznaliśmy z wyglądem i sposobem wykorzystania czepca w strojach ludowych.

W rezultacie Warsztaty przyczyniły się  do: rozbudzenia zainteresowań sztuką ludową jako elementem kultury narodowej, wyrabianiem poczucia przynależności do rodzinnej miejscowości poprzez aktywizację „osób w każdym wieku”, łączenie aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich, integracją międzypokoleniową, wzmacniającą podmiotowość społeczną zarówno osób młodych, jak
i starszych w środowisku lokalnym. Reasumując,  przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe, w wyniku których wykonano 10 czepców regionalnych mężatek  z okolic Bieganowa.

Ryszard Zjeżdżałka – Kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Folklorystycznego: ”Ziemia Wrzesińska”, regionalista - jest jedną z niewielu osób w subregionie poznańskim, która zajmuje się tworzeniem czepców. Chętnie zgodził się na stworzenie opowieści o kolejnych etapach tworzenia czepców mężatek z okolic Bieganowa.

      W ramach relizacji projektu ---w miejscowościach: Bieganowo, Września, Niechanowo zostały przeprowadzone ----

-------Lekcje folkloru(w liczbie 10 godz. dla 70 uczestników):

-15, 17, 19.09.2020r.Bieganowo (-„Pofolkuj sobie” Świetlica Wiejska),
-20.09.2020r.Września (Msza Św. Dziękczynna- Dożynki Powiatu Wrzesińskiego- Kościół Fara we Wrześni),
-26.09.2020r. Niechanowo (Wieniec dożynkowy- żywa tradycja - Gminny Ośrodek Kultury w Niechanowie),
-08.10.2020r.Bieganowo (Świetlica Wiejska w Bieganowie);

-------- Śpiewanki ludowe i narodowe (w liczbie 10godz. dla 100 uczestników)

-15.09.2020r.-06.11.2020r.Bieganowo(Świetlica Wiejska w Bieganowie),
- 20.10.2020r. Września(Wrzesiński Ośrodek Kultury);

Wsparciem objętych zostało 200, beneficjentów bezpośrednich.

  

 Opracowanie: Agnieszka Frąckowiak

     

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” w Bieganowie,
 • Sołectwo Bieganowo,
 • Gmina Kołaczkowo,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie,
 • Wrzesiński Ośrodek Kultury,
 • Starostwo Powiatowe we Wrześni,
 • Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”,
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni Bieganowianie” w Bieganowie,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery i Hufiec Pracy we Wrześni

 

logo1x

 

 Zadanie publiczne współfinansowane przez Powiat Wrzesiński.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Kołaczkowo

Zadanie publiczne współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”

 

logo2x

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne

 

15.09.2020r.-06.11.2020r. WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE:

 

 02.11.2020r.-06.11.2020r.WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE:
„Folkowa Dekoratornia” - wykonanie czepców regionalnych mężatek z okolic Bieganowa

 

 

LEKCJE FOLKLORU-Bieganowo
15, 17, 19.09.2020r.Bieganowo (-„Pofolkuj sobie” Świetlica Wiejska),

 

 20.09.2020r. LEKCJA FOLKLORU:
Września (Msza Św. Dziękczynna- Dożynki Powiatu Wrzesińskiego- Kościół Fara we Wrześni):

 

26.09.2020r. Lekcja Folkloru. Niechanowo - Wieniec dożynkowy- żywa tradycja 
 (Gminny Ośrodek Kultury w Niechanowie),

 

08.10.2020 LEKCJA FOLKLORU-
Świetlica Wiejska w Bieganowie.

 

15.09.2020-06.11.2020 Śpiewanki ludowe i narodowe (Świetlica Wiejska w Bieganowie, Wrzesiński Ośrodek Kultury);

 

STROJE LUDOWE RZESZOWSKIE MĘSKIE (6 KOMPLETÓW: KAFTAN  =SPODNIE)

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze